Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu towarzyskiego DUPANKO.pl.
 2. Serwis DUPANKO.pl jest platformą mającą na celu umożliwienie nawiązywania kontaktów towarzyskich pomiędzy użytkownikami serwisu.
 3. Serwis DUPANKO.pl nie jest stroną kontaktów nawiązywanych za pomocą serwisu, ani pośrednikiem w nawiązaniu znajomości. Administrator serwisu udostępnia jedynie na rzecz użytkowników zasoby systemu informatycznego, w tym strony internetowej: www.dupanko.pl w celu zachowania danych, tj. ogłoszeń oraz komentarzy zarejestrowanych użytkowników, które następnie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa udostępnia na stronie serwisu.
 4. Administrator serwisu nie odpowiada za konsekwencje znajomości pomiędzy użytkownikami serwisu nawiązane za pomocą serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kontakty i znajomości nawiązane przy wykorzystaniu treści zamieszczonych w serwisie.
 5. Administrator serwisu stosuje odpowiednie środki zabezpieczające dane osobowe użytkowników serwisu, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do bazy danych osobom nieuprawnionym.

II. Warunki korzystania z serwisu

 1. Użytkownikami serwisu ogłoszeń towarzyskich DUPANKO.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest uprzednia rejestracja użytkownika i akceptacja przez niego postanowień niniejszego regulaminu. Rejestracja jest bezpłatna. W trakcie rejestracji użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe, umożliwiające świadczenie usług przez serwis (imię lub nick oraz aktualny adres e-mail).
 3. Tylko zarejestrowani użytkownicy mają możliwość zamieszczania ogłoszeń oraz komentarzy w serwisie DUPANKO.pl. Zamieszczanie ogłoszeń oraz komentarzy jest bezpłatne.
 4. Użytkownicy niezarejestrowani korzystają z serwisu w ograniczonej formie poprzez przeglądanie zamieszczonych ogłoszeń oraz komentarzy. Przeglądanie zawartości strony DUPANKO.pl jest bezpłatne.
 5. Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta handlowa lub wiążące zobowiązanie do podjęcia kontaktu z innym użytkownikiem.
 6. Poprzez rejestrację użytkownicy serwisu DUPANKO.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji od innych użytkowników serwisu, oraz są świadomi, że otrzymywane informacje mogą zawierać treści lub propozycje o charakterze erotycznym i seksualnym.
 7. Zabrania się wykorzystywania serwisu DUPANKO.pl w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
 8. Zabrania się wykorzystywania serwisu dla celów sprzecznych z prawem, w tym publikowania w ogłoszeniach i komentarzach treści o charakterze bezprawnym, treści obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną, itp.), treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, bądź naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie).
 9. Zabrania się rozpowszechniania treści i umieszczania zdjęć o charakterze pornograficznym, pedofilskim lub z wykorzystaniem zwierząt w celach seksualnych.
 10. Zabrania się użytkowania serwisu w celu uprawiania prostytucji, nakłaniania do jej uprawiania lub czerpania korzyści z prostytucji.
 11. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń i komentarzy odnośników do innych stron internetowych bez uzyskania zgody administratora serwisu.
 12. Zabrania się wykorzystywania treści ogłoszeń i komentarzy oraz zdjęć do reklamy lub promocji innych stron internetowych lub produktów bez uzyskania zgody administratora serwisu.
 13. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź czasowego zablokowania konta użytkownika naruszającego regulamin, co uniemożliwi, bądź czasowo ograniczy takiemu użytkownikowi dostęp do serwisu DUPANKO.pl.
 14. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez zarejestrowanego użytkownika administrator serwisu ma prawo usunąć wszystkie ogłoszenia i komentarze wystawione przez tego użytkownika.
 15. Administrator serwisu zawiadomi zarejestrowanego użytkownika, na wskazany przy rejestracji adres elektroniczny e-mail o zamiarze zablokowania konta lub usunięcia ogłoszenia albo komentarza z serwisu.
 16. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszeń i treści dodawanych przez użytkowników jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one sprzeczne z obowiązującym prawem lub z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 17. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności publikacji ogłoszeń dodanych w sposób rażąco niedbały, w tym: posiadających ubogą treść, sprzeczne informacje lub zdjęcia oraz filmy video, które są niskiej jakości lub zawierają treści niedozwolone.
 18. Administrator serwisu ma prawo przeredagowywać, streszczać lub usuwać treść ogłoszeń lub komentarzy, których treści są niezgodne z obowiązującym prawem, wulgarne lub w inny sposób naruszają regulamin serwisu.
 19. Użytkownik dodając ogłoszenie wyraża zgodę na publikację jego treści, swoich danych kontaktowych, zdjęć oraz filmów video w serwisie DUPANKO.pl.
 20. Użytkownik dodając ogłoszenie oświadcza, że wszystkie informacje zawarte w treści ogłoszenia są prawdziwe oraz że dane kontaktowe, zdjęcia oraz filmy video dotyczą tylko i wyłącznie autora ogłoszenia i są własnością jego lub osoby, za której zgodą dodawane jest ogłoszenie do serwisu DUPANKO.pl.
 21. Podawanie się za osoby trzecie, umieszczanie zdjęć lub danych innych osób bez ich zgody jest zabronione.
 22. Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora.
 23. Użytkownicy serwisu powinni przestrzegać ogólnych zasad korzystania z Internetu, w szczególności nie używać ujawnionych adresów e-mail do rozsyłania spamu.

III. Odpowiedzialność administratora serwisu

 1. Administrator serwisu nie odpowiada za treść i charakter prezentowanych w serwisie ogłoszeń lub komentarzy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik serwisu, który zamieścił dane ogłoszenie lub komentarz.
 2. Użytkownik serwisu DUPANKO.pl ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w wystawionym przez siebie ogłoszeniu lub w komentarzu napisanym przez siebie.
 3. Administrator serwisu ma prawo weryfikacji zgodności ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym regulaminie.
 4. Na prośbę zarejestrowanego użytkownika jego ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu przez administratora serwisu.
 5. Za ogłoszenia lub komentarze naruszające prawa osób trzecich (w szczególności dobra osobiste, prawa majątkowe lub prawa autorskie) odpowiada użytkownik, który ogłoszenie lub komentarz zamieścił. Administrator serwisu w powyższym przypadku odpowiedzialności nie ponosi.
 6. W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do administratora serwisu, związanych z umieszczonymi ogłoszeniami, zdjęciami lub komentarzami, użytkownik, który umieścił dane ogłoszenie, zdjęcie lub komentarz zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty i wydatki, w tym związane z postępowaniem sądowym, poniesione przez administratora serwisu z tego tytułu.
 7. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu serwisu wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu bądź niedozwoloną ingerencją użytkowników serwisu, a także w przypadku braku czasowego dostępu do serwisu z powodu zmian dokonywanych w systemie serwisu.
 8. Treści ogłoszeń i komentarzy użytkowników serwisu nie należy utożsamiać z poglądami oraz opiniami administratora.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykorzystywania przez zarejestrowanych użytkowników serwisu lub osoby trzecie dostępnych w serwisie danych personalnych innych użytkowników serwisu bądź osób trzecich w sposób niezgodny z założeniami serwisu.

IV. Dane użytkowników

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu jest uprawniony do wglądu oraz do dokonywania zmian w ujawnianych przez siebie danych personalnych oraz do żądania usunięcia swoich danych z serwisu, co jest równoznaczne z usunięciem wszelkich ogłoszeń tej osoby z serwisu.
 2. Z chwilą rejestracji użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez administratora serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 3. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych kontaktowych w celach marketingowych administratora serwisu i informowania go o nowych ogłoszeniach, promocjach i ofertach specjalnych serwisu DUPANKO.pl.

V. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
 2. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu DUPANKO.pl jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu, powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność lub interes innych użytkowników, polegających w szczególności na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o innych użytkownikach.
 3. Użytkownik serwisu, który udostępnia swoje konto osobom trzecim, ponosi odpowiedzialność za skutki wywołane działaniem tych osób.
 4. Działanie na szkodę administratora oraz innych użytkowników serwisu lub osób trzecich jest zabronione.
 5. Wszystkie rażące przypadki łamania prawa lub działania na szkodę osób trzecich przez użytkowników serwisu będą zgłaszane przez administratora właściwym organom ścigania.
 6. Administrator ma prawo dokonywać zmian w postanowieniach przedmiotowego regulaminu w każdej chwili, bez uzasadnienia swojej decyzji.
 7. Administrator serwisu poinformuje użytkowników o każdorazowej zmianie regulaminu publikując tekst jednolity regulaminu na stronie serwisu.
 8. Nowy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim poczynione wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 9. Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem serwisu, w tym zgłaszać wszelkie uwagi i zastrzeżenia do działania serwisu, za pomocą adresu: [email protected].

VI. Polityka prywatności serwisu www.dupanko.pl

VI.a INFORMACJE OGÓLNE

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a.) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b.) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
  c.) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, funkcjonującego pod adresem www.cyberfolks.pl.

VI.b INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

VI.c INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a.) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  b.) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  c.) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

VI.d LOGI SERWERA

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a.) czas nadejścia zapytania,
  b.) czas wysłania odpowiedzi,
  c.) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d.) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e.) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f.) informacje o przeglądarce użytkownika,
  g.) informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI.e UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

VI.f ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES - JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  a.) Internet Explorer
  b.) Chrome
  c.) Safari
  d.) Firefox
  e.) Opera
  f.) Android
  g.) Safari (iOS)
  h.) Windows Phone
  i.) Blackberry
Anonsów w bazie - 5595
Newsletter
Chcesz co tydzień otrzymywać
e-mail z najnowszymi ogłoszeniami?

Wybierz województwo...
...i zostaw nam swój adres e-mail
Serwis Dupanko.pl zawiera darmowe ogłoszenia towarzyskie i anonse erotyczne. Strona zawiera zdjęcia, filmy wideo i teksty o treści erotycznej, przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wchodząc dalej oświadczasz, że masz skończone 18 lat i dobrowolnie chcesz oglądać zamieszczone anonse erotyczne.